Yksilöohjaus

Paketti A

189 €/​kk Basic 

Basic-paketti auttaa sinua pääsemään alkuun haluamallasi polulla

Tämä paketti sisältää val­men­tajan tapaa­misen kaksi kertaa kuu­kau­dessa eli esi­mer­kiksi joka toinen viikko. Val­men­nuksen kesto on kolme kuu­kautta ja lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti A on hin­naltaan 189 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko Basic-paketista?

Paketti B

279 €/​kk Moderate

Moderate-paketti takaa säännöllisen valmennuksen 

Paketti B sisältää val­men­tajan tapaa­misen neljä kertaa kuu­kau­dessa eli kerran vii­kossa kolmen kuu­kauden ajan. Lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti B on hin­naltaan 279 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko? Varaa aikasi alkukartoitukseen!

Paketti C

399€/kk Advanced

Advanced-paketti vie sinua erittäin intensiivisesti kohti tavoitteitasi

Paketti C sisältää val­men­tajan tapaa­misen kah­deksan kertaa kuu­kau­dessa eli kah­desti vii­kossa. Val­men­nuksen kesto on yhteensä kolme kuu­kautta, jonka jälkeen on mah­dol­lista jatkaa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti C on hin­naltaan 399 € kuukaudessa.

Varaa aika alkukonsultaatioon!

Starttipaketti

Alkustarttivalmennus rakennetaan juuri sinun tavoitteitasi tukevaksi 

Alkus­tart­ti­val­mennus antaa sinulle oival­lisia työ­kaluja, joilla saat pidettyä ravinnon, lii­kunnan ja levon tasa­pai­nossa. Opit tur­val­lisen kun­to­sa­li­har­joit­telun perus­tek­niikat ja kehität lihas­kun­toasi sekä lisäät tie­toasi levon mer­ki­tyk­sestä. Raken­namme juuri sinulle sopivan ruo­ka­valion päi­vit­täisen elämän jak­sa­misen ja tree­naa­misen tueksi.

Startti pitää sisällään kolme ohjaus­ta­paa­mista val­men­tajan kanssa ja se voidaan myös muokata juuri sinun tar­peitasi vastaavaksi.

Starttipaketti sisältää:

  • Kolme tapaa­mis­kertaa val­men­tajan kanssa
  • Tree­ni­suun­ni­telman
  • Kun­to­sa­lioh­jelman tai kotona teh­tävän treeniohjelman
  • Ruo­ka­valio-ohjeis­tuksen

Kolmen kerran alkus­tartti on hin­naltaan 270 €. Ota yhteyttä ja lai­tetaan elämäsi uuteen kuntoon!

Kertavalmennus

Kertavalmennus tuo lisäboostia omaan harjoitteluun

Val­mennus sisältää yhden tapaa­misen sekä alku­kon­sul­taation val­men­tajan kanssa. Ker­ta­val­mennus kus­to­moidaan asiakkaan toi­veiden ja tavoit­teiden mukaisesti.

Ker­ta­val­men­nuksen hinta on 99 € ja se voi pitää sisällään esimerkiksi:

  • Fysiik­ka­val­men­nusta
  • Kun­to­sa­lioh­jelman suunnittelun
  • Tree­ni­suun­ni­telman laatimisen

Ota yhteyttä niin puhutaan tavoit­teistasi, joita kohti haluat lähteä kulkemaan!

Kiinnostunut yksilöohjauksesta?