Yksilöohjaus MTC

Paketti M

189 €/​kk

M- paketti auttaa sinua pääsemään alkuun haluamallasi polulla

Tämä paketti sisältää val­men­tajan tapaa­misen kaksi kertaa kuu­kau­dessa eli esi­mer­kiksi joka toinen viikko. Val­men­nuksen kesto on kolme kuu­kautta ja lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti M on hin­naltaan 189 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko?

Paketti T

279 €/​kk

Tämä paketti takaa säännöllisen valmennuksen 

Paketti T sisältää val­men­tajan tapaa­misen neljä kertaa kuu­kau­dessa eli kerran vii­kossa kolmen kuu­kauden ajan. Lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti T on hin­naltaan 279 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko? Varaa aikasi alkukartoitukseen

Paketti C

399€/kk

C-paketti vie sinua erittäin intensiivisesti kohti tavoitteitasi

Paketti C sisältää val­men­tajan tapaa­misen kah­deksan kertaa kuu­kau­dessa eli kah­desti vii­kossa. Val­men­nuksen kesto on yhteensä kolme kuu­kautta, jonka jälkeen on mah­dol­lista jatkaa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti C on hin­naltaan 399 € kuukaudessa.

Varaa aika alkukonsultaatioon!

Starttipaketti

Alkustarttivalmennus rakennetaan juuri sinun tavoitteitasi tukevaksi 

Alkus­tart­ti­val­mennus antaa sinulle oival­lisia työ­kaluja, joilla saat pidettyä ravinnon, lii­kunnan ja levon tasa­pai­nossa. Opit tur­val­lisen kun­to­sa­li­har­joit­telun perus­tek­niikat ja kehität lihas­kun­toasi sekä lisäät tie­toasi levon mer­ki­tyk­sestä. Raken­namme juuri sinulle sopivan ruo­ka­valion päi­vit­täisen elämän jak­sa­misen ja tree­naa­misen tueksi.

Startti pitää sisällään kolme ohjaus­ta­paa­mista val­men­tajan kanssa ja se voidaan myös muokata juuri sinun tar­peitasi vastaavaksi.

Starttipaketti sisältää:

 • Kolme tapaa­mis­kertaa val­men­tajan kanssa
 • Tree­ni­suun­ni­telman
 • Kun­to­sa­lioh­jelman tai kotona teh­tävän treeniohjelman
 • Ruo­ka­valio-ohjeis­tuksen

Kolmen kerran alkus­tartti on hin­naltaan 270 €. Ota yhteyttä ja lai­tetaan elämäsi uuteen kuntoon!

Kertavalmennus

Kertavalmennus tuo lisäboostia omaan harjoitteluun

Val­mennus sisältää yhden tapaa­misen sekä alku­kon­sul­taation val­men­tajan kanssa. Ker­ta­val­mennus kus­to­moidaan asiakkaan toi­veiden ja tavoit­teiden mukaisesti.

Ker­ta­val­men­nuksen hinta on 99 € ja se voi pitää sisällään esimerkiksi:

 • Ravin­to­suun­ni­telman
 • Kun­to­sa­lioh­jelman suunnittelun
 • Tree­ni­suun­ni­telman laatimisen

Ota yhteyttä niin puhutaan tavoit­teistasi, joita kohti haluat lähteä kulkemaan!

Etävalmennus

Tuo vapautta ja voimme treenata “missä vain”

Etä­val­mennus toteu­tetaan Trainero -sovel­luksen kautta. Saat sovel­lukseen yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman, joka sisältää toistot, sarjat ja liik­keiden suo­ri­tus­tek­niikat kir­jal­li­sesti sekä kuvin tai videoin. Sovel­luksen kautta val­mentaja pääsee seu­raamaan ja kom­men­toimaan har­joit­telusi edis­ty­mistä, sekä voit vies­ti­tellä suoraan val­men­tajasi kanssa. Val­mentaja tekee val­men­nuksen aikana tar­vit­tavia muu­toksia ja päi­vi­tyksiä har­joi­tus­oh­jelmaan tilanteen mukaan. Val­men­nuksen kesto 3kk.

Etä­val­mennus kus­to­moidaan asiakkaan toi­veiden ja tavoit­teiden mukaisesti.

Etä­val­men­nukset hinta on 129 €/ kk ja se pitää sisällään

 • Alku­kar­toi­tuksen puhelulla/​videopuhelulla
 • Yksi­löl­linen har­joi­tus­suun­ni­telma ja ohjelma
 • Ravin­to­suun­ni­telma
 • Vii­koit­tainen palaute toteu­tu­neista harjoitteista
 • Tuki puhe­li­mitse tai video­pu­he­lulla asiakkaan kanssa sovi­tussa laajuudessa
 • Päi­vi­tykset har­joi­tus­oh­jelmaan tarpeen mukaan

Ota yhteyttä niin puhutaan tavoit­teistasi, joita kohti haluat lähteä kulkemaa

Ravintovalmennus (etänä)

Tuo vapautta ja voimme treenata “missä vain”

Ravin­to­val­mennus kes­kittyy ruoan vai­ku­tuksiin, ter­veyteen sekä ihmisen ravit­se­mus­käyt­täy­ty­miseen. Hen­ki­lö­koh­tai­sessa ravin­to­val­men­nuk­sessa muu­toksia tehdään askel ker­rallaan, pit­kä­jän­tei­sesti ja jär­ke­västi. Ei siis pika­dieettejä tai kokoe­lämän muut­ta­mista kerralla. 

Sel­vi­tämme kulu­tuksesi, tapasi, elä­män­ti­lan­teesi ja muok­kaamme ravit­se­mustasi parempaan suuntaan kohti tavoit­teitasi, kaikki osa-alueet huo­mioiden. Tapaa­mi­sissa tehdään käy­tännön läheisiä har­joi­tuksia syö­mis­käyt­täy­ty­misen muu­toksen tueksi. Tapaa­misten välillä toteutat annettuja väli­teh­täviä. Val­mentaja on tavoi­tet­ta­vissasi ja tukenasi koko val­men­nuksen ajan. Kesto 3kk.

Etä­val­mennus kus­to­moidaan asiakkaan toi­veiden ja tavoit­teiden mukaisesti.

Etä­val­men­nukset hinta on 99 €/ kk ja se pitää sisällään

 • Alku­kar­toi­tuksen puhelulla/​videopuhelulla
 • Ruo­ka­päi­vä­kirjan ana­ly­soinnin ja palautteen
 • Ravin­to­suun­ni­telma ja ohjeistus
 • Kaksi 30min tapaa­mista kuu­kau­dessa sekä jatkuva val­men­tajan tuki 
 • Har­joi­tuksia ja väli­teh­täviä, joilla saadaan muu­toksia arkeen 

Ota yhteyttä ja varataan veloi­tuk­seton kon­sul­tointi, josta homma lähtee liikkeelle!

Asia­kas­tarina🖤
Upean Niinan 9 kk muutos.
Niina tuli mun asiak­kaaksi tavoit­teenaan halu voida hyvin ja saada lii­kunta osaksi arkea.
Keväällä -21 lai­tettiin ruo­ka­valio ja reenit kuntoon. Kyse ei ollut mistään diee­tistä vaan nor­maa­lista elä­mästä. Ruo­ka­va­liosta, jota koko perhe pystyi syömään ja reenit sujuivat muka­vasti 2-3krt/vko ree­ni­ryhmän mukana. Tär­keimpänä se, että tehtiin oikeita valintoja ja nau­tittiin myös elämästä.
“Mistään en ole luopunu ja silti nautin elä­mästä täy­sillä sekä ree­neistä ennen kaikkea hyvässä poru­kassa” - 𝑵𝒊𝒊𝒏𝒂
Ikä ei ole este kehit­ty­mi­selle! Niina täyttää nyt keväällä 50 v. ja on huip­pu­kun­nossa sekä näyttää upealta!
En voisi olla val­men­tajana ylpeämpi hänestä! Aivan mie­let­tömän hieno muutos🤩 Wau mikä nainen!
Asia­kas­tarina 🖤
Syys­kuussa 2020 Veera ilmoit­tautui Keho­Kuntoon -val­men­nukseen tavoit­teena voida hyvin ja pudottaa painoa. 3kk Keho­Kuntoon jakson tuloksena -7kg. Joulun jälkeen star­tattiin yksi­lö­val­men­nuk­sella ja tuloksena -8kg. Kesällä Veera jatkoi Ree­ni­Ryh­mässä ja pudotti vielä -5kg. Nyt syk­syllä hommat jatkuu Ree­ni­Ryhmän parissa yllä­pitäen hui­keita tuloksia.
Val­men­nuk­sessa haettiin mal­til­lista pudo­tus­tahtia, jotta keho ja mieli pysyy muu­tok­sessa mukana. Tehtiin oikeita ja fiksuja valintoja ja pis­tettiin koko­naisuus kuntoon. Elä­mästä sai nauttia ja kyseessä ei ollut kitu­dieetti. Tar­koi­tuksena polttaa rasvaa ja yllä­pitää lihasta mah­dol­li­simman paljon!
Tuloksena:
Ras­va­pro­sentti 41% ➡️ 25%
Paino -20kg
Lantio -10cm
Vyötärö -11
Reisi -10cm
Rinta -6cm
Kädet -5cm
Huikeaa työtä Veera💪 matka jatkuu ja sovittiin uusi paketti loppuvuodelle! 🔥
Soita 000 000 0000