Yksilöohjaus MTC

Paketti M

189 €/​kk

M- paketti auttaa sinua pääsemään alkuun haluamallasi polulla

Tämä paketti sisältää val­men­tajan tapaa­misen kaksi kertaa kuu­kau­dessa eli esi­mer­kiksi joka toinen viikko. Val­men­nuksen kesto on kolme kuu­kautta ja lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti M on hin­naltaan 189 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko?

Paketti T

279 €/​kk

Tämä paketti takaa säännöllisen valmennuksen 

Paketti T sisältää val­men­tajan tapaa­misen neljä kertaa kuu­kau­dessa eli kerran vii­kossa kolmen kuu­kauden ajan. Lisä­kuu­kaudet ovat mah­dol­lisia. Val­men­nuksen jälkeen voit jatkaa val­men­tajan kanssa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti T on hin­naltaan 279 € kuukaudessa.

Kiin­nos­tuitko? Varaa aikasi alkukartoitukseen

Paketti C

399€/kk

C-paketti vie sinua erittäin intensiivisesti kohti tavoitteitasi

Paketti C sisältää val­men­tajan tapaa­misen kah­deksan kertaa kuu­kau­dessa eli kah­desti vii­kossa. Val­men­nuksen kesto on yhteensä kolme kuu­kautta, jonka jälkeen on mah­dol­lista jatkaa tois­tai­seksi voi­massa ole­valla sopimuksella.

Val­mentaja laatii sinulle yksi­löl­lisen har­joi­tus­oh­jelman ja ruo­ka­valion, jotka tukevat sinua mat­kalla kohti onnistumisia.

Paketti C on hin­naltaan 399 € kuukaudessa.

Varaa aika alkukonsultaatioon!

Starttipaketti

Alkustarttivalmennus rakennetaan juuri sinun tavoitteitasi tukevaksi 

Alkus­tart­ti­val­mennus antaa sinulle oival­lisia työ­kaluja, joilla saat pidettyä ravinnon, lii­kunnan ja levon tasa­pai­nossa. Opit tur­val­lisen kun­to­sa­li­har­joit­telun perus­tek­niikat ja kehität lihas­kun­toasi sekä lisäät tie­toasi levon mer­ki­tyk­sestä. Raken­namme juuri sinulle sopivan ruo­ka­valion päi­vit­täisen elämän jak­sa­misen ja tree­naa­misen tueksi.

Startti pitää sisällään kolme ohjaus­ta­paa­mista val­men­tajan kanssa ja se voidaan myös muokata juuri sinun tar­peitasi vastaavaksi.

Starttipaketti sisältää:

  • Kolme tapaa­mis­kertaa val­men­tajan kanssa
  • Tree­ni­suun­ni­telman
  • Kun­to­sa­lioh­jelman tai kotona teh­tävän treeniohjelman
  • Ruo­ka­valio-ohjeis­tuksen

Kolmen kerran alkus­tartti on hin­naltaan 270 €. Ota yhteyttä ja lai­tetaan elämäsi uuteen kuntoon!

Kertavalmennus

Kertavalmennus tuo lisäboostia omaan harjoitteluun

Val­mennus sisältää yhden tapaa­misen sekä alku­kon­sul­taation val­men­tajan kanssa. Ker­ta­val­mennus kus­to­moidaan asiakkaan toi­veiden ja tavoit­teiden mukaisesti.

Ker­ta­val­men­nuksen hinta on 99 € ja se voi pitää sisällään esimerkiksi:

  • Fysiik­ka­val­men­nusta
  • Kun­to­sa­lioh­jelman suunnittelun
  • Tree­ni­suun­ni­telman laatimisen

Ota yhteyttä niin puhutaan tavoit­teistasi, joita kohti haluat lähteä kulkemaan!

Kiinnostunut yksilöohjauksesta?

Asia­kas­tarina🖤
Upean Niinan 9 kk muutos.
Niina tuli mun asiak­kaaksi tavoit­teenaan halu voida hyvin ja saada lii­kunta osaksi arkea.
Keväällä -21 lai­tettiin ruo­ka­valio ja reenit kuntoon. Kyse ei ollut mistään diee­tistä vaan nor­maa­lista elä­mästä. Ruo­ka­va­liosta, jota koko perhe pystyi syömään ja reenit sujuivat muka­vasti 2-3krt/vko ree­ni­ryhmän mukana. Tär­keimpänä se, että tehtiin oikeita valintoja ja nau­tittiin myös elämästä.
“Mistään en ole luopunu ja silti nautin elä­mästä täy­sillä sekä ree­neistä ennen kaikkea hyvässä poru­kassa” - 𝑵𝒊𝒊𝒏𝒂
Ikä ei ole este kehit­ty­mi­selle! Niina täyttää nyt keväällä 50 v. ja on huip­pu­kun­nossa sekä näyttää upealta!
En voisi olla val­men­tajana ylpeämpi hänestä! Aivan mie­let­tömän hieno muutos🤩 Wau mikä nainen!
Asia­kas­tarina 🖤
Syys­kuussa 2020 Veera ilmoit­tautui Keho­Kuntoon -val­men­nukseen tavoit­teena voida hyvin ja pudottaa painoa. 3kk Keho­Kuntoon jakson tuloksena -7kg. Joulun jälkeen star­tattiin yksi­lö­val­men­nuk­sella ja tuloksena -8kg. Kesällä Veera jatkoi Ree­ni­Ryh­mässä ja pudotti vielä -5kg. Nyt syk­syllä hommat jatkuu Ree­ni­Ryhmän parissa yllä­pitäen hui­keita tuloksia.
Val­men­nuk­sessa haettiin mal­til­lista pudo­tus­tahtia, jotta keho ja mieli pysyy muu­tok­sessa mukana. Tehtiin oikeita ja fiksuja valintoja ja pis­tettiin koko­naisuus kuntoon. Elä­mästä sai nauttia ja kyseessä ei ollut kitu­dieetti. Tar­koi­tuksena polttaa rasvaa ja yllä­pitää lihasta mah­dol­li­simman paljon!
Tuloksena:
Ras­va­pro­sentti 41% ➡️ 25%
Paino -20kg
Lantio -10cm
Vyötärö -11
Reisi -10cm
Rinta -6cm
Kädet -5cm
Huikeaa työtä Veera💪 matka jatkuu ja sovittiin uusi paketti loppuvuodelle! 🔥