Kokonaisvaltaista valmennusta Tampereen Lielahdessa

Tervetuloa Milena Trainingin valmennettavaksi 

Onko tavoit­teenasi mikä tahansa hyvin­vointiin tai lii­kuntaan liittyvä? Ehkä haa­veilet elä­män­ta­pa­muu­tok­sesta? Kiin­nos­taako kehon­muokkaus tai painonpudotus?

Milena Training on mukana mat­kallasi. Olen lii­kunnan ja treenin ammat­ti­lainen – kan­nustan sinua kohti tavoit­teitasi ren­nosti mutta erittäin pää­mää­rä­tie­toi­sesti. Mää­rit­te­lemme yhdessä juuri sinun tar­pei­siisi ja läh­tö­koh­tiisi sopivan ohjelman har­joit­te­lusta ruokavalioon.

 

Ajankohtaista

Avoimet ovet Val­men­nus­keskus MTC:llä tors­taina 11.8.2022 klo 9-20. Moni­puo­li­sesti veloi­tuk­set­tomia tutus­tu­mi­streenejä tar­jolla. Ter­ve­tuloa mukaan! Milena pai­kalla koko päivän. Lue lisää

Otan uusia yksi­lö­val­men­net­tavia 31.8.2022 asti, jonka jälkeen kes­kityn het­keksi yri­tykseni hal­lin­nol­liseen puoleen ja Val­men­nus­keskus MTC:n kehit­tä­miseen. Into­himoni lii­kuntaa kohtaan on vienyt minut raken­tamaan oman toi­min­nal­lisen salin, joka on tehty juu­rikin yksi­lö­val­men­nuksia sekä pien­ryhmiä varten. Nyt haluan kehittää toi­mintaa, jotta voin tarjota vie­läkin parempaa pal­velua. Matalan kyn­nyksen lii­kuntaa, jossa jokainen voi kokea onnis­tu­vansa kun­to­ta­sosta riip­pu­matta. Asia­kas­läh­töistä ja läm­min­hen­kistä palvelua. 

 Jos juuri syk­sylle -22 olisit kai­vannut val­men­tajaa, löydät saliltani myös muita huippu per­sonal trai­ne­reita. Löydät heidät täältä. Ota roh­keasti heihin yhteyttä! Minä jatkan taas uusien yksi­lö­oh­jauksien parissa tam­mi­kuussa 2023.

Kohti omia tavoitteitasi yksilö- ja pienryhmävalmennuksessa

Val­men­nukseni sopii niin aloit­te­li­joille, pai­non­pu­dot­ta­jille, kehon­muok­kaa­jille kuin urhei­li­joil­lekin. Tarjoan yksilö- ja pien­ryh­mä­val­men­nusta, joiden avulla asiak­kaani pääsee kohti yksi­löl­lisiä tavoit­teitaan askel kerrallaan.

Vah­vim­millani val­men­tajana olen kun­to­sa­li­har­joit­telun ja toi­min­nal­lisen har­joit­telun parissa. Lisäksi vah­vuuk­siini kuuluu mm. tuleh­dusta hil­lit­sevän ruo­ka­valion tun­temus ja koos­ta­minen sekä tuki koko­nais­val­tai­sissa elämäntapamuutoksissa.

Minulla on vahva kou­lu­tus­pohja, mutta usean työhöni liit­tyvän asian olen sisäis­tänyt oman koke­mukseni kautta – eri­tyi­sesti mentaalipuolella.

Kokonaisvaltaista treeniä Pirkanmaalla 

Val­mennan asiak­kaitani Länsi-Tam­pe­reella, mutta tar­vit­taessa olen käy­tet­tä­vissä koko Pir­kanmaan alu­eella. Treenit voidaan suo­rittaa ulkona tai Milena Trai­ningin omalla yksi­tyi­sellä salilla Tam­pereen Lie­lah­dessa. Val­men­nus­keskus MTC:n löydät osoit­teesta Pos­si­jär­venkatu 1. www​.mt​-center​.fi

Myös etä­val­mennus verkon väli­tyk­sellä on mah­dol­lista. Kysy lisää etä­val­men­nuk­sesta ja sen hinnoittelusta!

Tarjoan moni­puo­lista, osaavaa val­men­nusta vuosien koke­muk­sella. Kaikki yksi­lö­oh­jaukset sekä pien­ryh­mä­val­men­nukset ovat muo­kat­ta­vissa juuri sinun tar­peidesi mukaan.

Kaipaatko apua matkallasi kohti energisempää elämää?

Val­men­ta­janasi autan sinua kari­koissa ja tsemppaan sata lasissa eteenpäin!