Pienryhmävalmennus

KehoKuntoon

Keho kuntoon – kannustava pienryhmävalmennus vie sinua kohti tavoitteitasi

Olisiko nyt sinun aikasi? Oletko lait­tanut kaiken muun oman hyvin­voinnin edelle jo liian pitkään? Vai oletko kenties kadot­tanut ns. hyvin­voinnin kul­taisen kes­kitien? Tai haluat lisää boostia omaan aineen­vaih­dun­taasi ja ennen kaikkea saada oman kehosi toi­mimaan optimaalisesti?

Jos vas­tasit KYLLÄ, Keho­Kuntoon -pien­ryhmä on juuri sitä mitä tarvitset!

Uutta energiaa ja hyvää oloa elämään 

Pien­ryhmä sopii sinulle, joka haluat aloittaa uuden ener­gisen elämän ja samalla saada kehosi kuntoon. Tämä ryhmä on hyö­dyl­linen, oli tavoit­teenasi sitten kehon­muokkaus, pai­non­pu­dotus tai lii­kunnan sovit­ta­minen arkeen pienin askelin.

Jotta voidaan saada tuloksia, lähtee kaikki siitä, että keho voi hyvin. Jokainen ryh­mä­läinen menee kohti omaa tavoi­tettaan. Kes­ki­tymme val­men­nuk­sessa mm. aineen­vaih­dunnan akti­voi­miseen ja ter­veel­listen elä­män­ta­pojen lisää­miseen arjessa.

Jos vas­tasit KYLLÄ, Keho­Kuntoon -pien­ryhmä on juuri sitä mitä tarvitset!

Pienryhmävalmennus on monipuolinen kokonaisuus 

Val­men­nukseen kuuluu:

 • Tapaa­minen kerran vii­kossa kan­nus­ta­vassa ilmapiirissä
 • Hen­ki­lö­koh­tainen kun­to­sa­lioh­jelma ja ohjeita itse­näiseen treenaamiseen
 • Aero­bisen lii­kunnan ohjeet
 • Ravin­to­val­men­nusta sisältäen hen­ki­lö­koh­taisen ruokavalion
 • Kehon­huolto- ja palautumisohjeet
 • Fysio­te­ra­peutin tuki ja ohjaus
 • Kehon­koos­tu­mus­mittaus ennen ja jälkeen valmennuksen
 • Kun­to­testaus
 • Yhteisen WhatsApp-ryhmän tueksi

Sekä paljon moni­puo­lista lisä­ma­te­ri­aalia liittyen mm. aineen­vaih­dunnan akti­vointiin ja tuleh­dusta hil­lit­sevän ruo­ka­valion perusteisiin.

Seu­raavat ryhmät alkavat syys­kuussa 2021!

Ryhmään otetaan vain 6henkilöä. Tapaa­miset ovat ava­rassa tilassa siten, että tur­va­välit on huo­mioitu. Val­men­nukseen on mah­dol­lista osal­listua myös kokonaan etänä. 

 

 

Kuntosali tutuksi nuoret

Hei sinä 13–17-vuotias nuori! 

Oletko kiin­nos­tunut tree­naamaan kun­to­sa­lilla, mutta kun­tosali on vielä vieras paikka? Tai olet juuri aloit­tanut kun­to­sa­li­har­ras­tuksen ja haluat saada lisä­var­muutta teke­miseen ja tekniikoihin?

Milena Training jär­jestää nyt nuo­rille suun­natun kun­to­sa­lis­tartin, jossa käymme läpi kun­to­sa­li­har­joit­telun perus­tek­niikat ylä-, ala-, ja kes­kik­ro­palle sekä toi­min­nal­lisen har­joit­telun perusteet.

Kurssin aikana jokainen saa oman kun­to­sa­lioh­jelman, joka käydään yhdessä läpi val­men­tajan kanssa. Opit tree­naa­misen perusteet ja oman kun­to­sa­lioh­jelman raken­ta­misen. Kysy lisää!

ReeniRyhmä

Tässä ryhmässä saavutat tavoitteesi! 

Haluatko treenata mah­ta­vassa ja tsemp­paa­vassa poru­kassa moni­puo­li­sesti huip­pu­val­men­tajan joh­dolla? Nyt siihen on mahdollisuus!

Treenit ovat moni­puo­lisia ja sopivat KAI­KILLE. Saat var­masti täydet tehot tree­neistä, olit sitten aloit­telija tai kokenut konkari. Har­joitteet ja liikkeet skaa­lataan aina jokaisen tree­naajan kunnon perus­teella, eli roh­keasti mukaan!

Monipuolista, toiminnallista treeniä sisä- ja ulkotiloissa 

Näet aina treenien teemat etu­käteen, joten voit suun­ni­tella omat treenisi omien aika­tau­lujen mukai­sesti. Tree­naamme moni­puo­li­sesti toi­min­nal­lisia treenejä sisällä ja ulkona.

Teemme har­joit­teita kehon­pai­nolla sekä vapailla pai­noilla. Luvassa mm. kah­va­kuu­lat­reeniä, por­ra­streeniä, kier­to­har­joit­telua, HIIT-har­joi­tusta, salit­reeniä ja toi­min­nal­lista treeniä hyvin monipuolisesti.

Joustava mahdollisuus yhdessä treenaamiseen

Valitse haluamasi tree­ni­kerrat ja päivät – hinta mää­räytyy niiden mukaan. Huo­mathan, että paketit ovat tois­tai­seksi voi­massa olevia eli voit tulla mukaan missä vai­heessa tahansa ja mukana voit olla niin pitkään kuin itse haluat.

Oletko vuo­ro­työ­läinen tai aika­taulut muut­tuvat usein? Ei huolta, jos jokin kerta jää välistä voit tulla aina kor­vaamaan sen toi­sella ker­ralla. Voit myös halu­tessasi vaih­della oman tar­peesi mukaan pakettien välillä vaikka joka kuukausi.

Mitä saat:

 • Ohjatun moni­puo­lisen treenin 
 • Viikko-ohjelman ja ohjeis­tuksen treenaamiseen
 • Toi­min­nal­lisen treeniohjelman
 • Kehon­huolto-ohjeet
 • Ravin­to­neu­vontaa, vinkkejä ruokavalioon
 • Ryh­mä­läisten omat tapahtumat
 • Val­men­tajan tuen
 • Kehon­koos­tu­mus­mit­tauksen ja kuntotestit
 • Moni­puo­liset lisämateriaalit

Tree­niaikoja lisätään asiak­kaiden toi­veiden mukaan. Voiko tree­naa­minen olla hel­pompaa? Ilmoit­taudu ja vie­tetään upea syksy treenien parissa!


Valitse sinulle sopivat treenipäivät ja montako treeniä haluat viikkoon 

Katso paketit ja aika­taulut alta
Valitse haluamasi paketti:

Treeniajat:

 • Ma 19-20
 • Ti 17-18
 • Ti 19.30-20.30
 • Ke 19.15-20.15
 • To 7.15-8.00
 • To 17.30-18.30
 • Pe 17-18
 • Pe 18-19
 • La 13-14
 • La 14.30-14.30

Paketti A

Treenit 1krt/​vko

69 €/​kk

Paketti B

Treenit 2krt/​vko

89 €/​kk

Paketti C

Rajat­tomat kerrat

99 €/​kk

Kiinnostuitko?