Pienryhmävalmennus

KehoKuntoon -valmennus

Keho kuntoon – kannustava pienryhmävalmennus vie sinua kohti tavoitteitasi. Uudet ryhmät aloittavat Maaliskuussa 2024!

Olisiko nyt sinun aikasi? Oletko lait­tanut kaiken muun oman hyvin­voinnin edelle jo liian pitkään? Vai oletko kenties kadot­tanut ns. hyvin­voinnin kul­taisen kes­kitien? Tai haluat lisää boostia omaan aineen­vaih­dun­taasi ja ennen kaikkea saada oman kehosi toi­mimaan optimaalisesti?

Jos vas­tasit KYLLÄ, Keho­Kuntoon -pien­ryhmä on juuri sitä mitä tarvitset!

Uutta energiaa ja hyvää oloa elämään 

Pien­ryhmä sopii sinulle, joka haluat aloittaa uuden ener­gisen elämän ja samalla saada kehosi kuntoon. Tämä ryhmä on hyö­dyl­linen, oli tavoit­teenasi sitten kehon­muokkaus, pai­non­pu­dotus tai lii­kunnan sovit­ta­minen arkeen pienin askelin.

Jotta voidaan saada tuloksia, lähtee kaikki siitä, että keho voi hyvin. Jokainen ryh­mä­läinen menee kohti omaa tavoi­tettaan. Kes­ki­tymme val­men­nuk­sessa mm. aineen­vaih­dunnan akti­voi­miseen ja ter­veel­listen elä­män­ta­pojen lisää­miseen arjessa.

Jos vas­tasit KYLLÄ, Keho­Kuntoon -pien­ryhmä on juuri sitä mitä tarvitset!

Pienryhmävalmennus on monipuolinen kokonaisuus 

 • Val­men­nukseen kuuluu:
 • Tapaa­minen kerran vii­kossa kan­nus­ta­vassa ilma­pii­rissä yksi­tyi­sellä salilla MT-Cen­te­rissä Lielahdessa
 • Hen­ki­lö­koh­tainen kun­to­sa­lioh­jelma ja ohjeita itse­näiseen tree­naa­miseen + 15 eri­laista tree­nioh­jelmaa kotiin ja salille
 • Vir­tu­aa­li­jumppia
 • Aero­bisen lii­kunnan ohjeet
 • Ravin­to­val­men­nusta sisältäen hen­ki­lö­koh­taisen ruokavalion
 • Kehon­huolto- ja palautumisohjeet
 • Fysio­te­ra­peutin tuki ja ohjaus
 • Kun­to­testaus
 • Yhteisen WhatsApp-ryhmän tueksi
 • Sali­kortti omatoimitreenaukseen
 • Oikeus osal­listua ryhmäliikuntatunneille

Sekä paljon moni­puo­lista lisä­ma­te­ri­aalia liittyen mm. aineen­vaih­dunnan akti­vointiin ja tuleh­dusta hil­lit­sevän ruo­ka­valion perusteisiin.

Valitse sopiva aika ja ryhmä ja ilmoit­taudu mukaan!

 • Ryhmä 1. Maa­nan­taisin 11.3.2024 alkaen klo 10-11
 • Ryhmä 2. Tiis­taisin 12.3.2024 alkaen klo 20-21
 • Ryhmä 3. Kes­ki­viik­koisin 13.3.2024 alkaen klo 17-18

 

Ryhmään otetaan vain 8 hen­kilöä. Tapaa­miset ovat yksi­tyi­sessä tilassa eikä tilassa har­joittele ryhmän aikana muita.  Val­men­nukseen on mah­dol­lista osal­listua myös kokonaan etänä. Kesto 3kk (12krt). Varaa paikkasi suo­sittuun val­men­nukseen pian! Hinta 129€/kk.

Ryhmä kokoontuu Val­men­nus­keskus MTC:llä.

Tutustu MTC:n toi­mintaan --> https://​www​.mt​-center​.fi/​k​e​h​o​-​k​u​n​t​o​o​n​-​p​i​e​n​r​y​h​m​a​v​a​l​m​e​n​n​us/

ReeniRyhmä

Tässä ryhmässä saavutat tavoitteesi! 

Haluatko treenata mah­ta­vassa ja tsemp­paa­vassa poru­kassa moni­puo­li­sesti huip­pu­val­men­tajan joh­dolla? Nyt siihen on mah­dol­lisuus! Tule mukaan kun sinulle sopii!

Treenit ovat moni­puo­lisia ja sopivat KAI­KILLE. Saat var­masti täydet tehot tree­neistä, olit sitten aloit­telija tai kokenut konkari. Har­joitteet ja liikkeet skaa­lataan aina jokaisen tree­naajan kunnon perus­teella, eli roh­keasti mukaan! 

 

 MTC:lle on tullut myös Ree­ni­Ryhmä Seniorit ja Nuoret. 

-Ree­ni­Ryhmä Seniorit -->Lue tästä lisää

-Ree­ni­Ryhmä Nuoret -->  Lue tästä lisää 

 

Monipuolista, toiminnallista treeniä sisä- ja ulkotiloissa 

Näet aina treenien teemat etu­käteen, joten voit suun­ni­tella omat treenisi omien aika­tau­lujen mukai­sesti. Tree­naamme moni­puo­li­sesti toi­min­nal­lisia treenejä sisällä ja ulkona.

Valit­tavana on mm. voima-, syke- ja huol­to­tunteja, toi­min­nal­lista treeniä, ket­teryys- ja tasa­pai­not­reenejä sekä ulkot­reenejä (por­taissa ja ulko­lii­kun­ta­puis­toissa). Lisäksi mah­dol­lisuus osal­listua MTC:n ryh­mä­lii­kun­ta­tun­teihin (mm. ulkos­pinning, nyrk­keily, tanssi, rvp, hiit)

Joustava mahdollisuus yhdessä treenaamiseen

Valitse haluamasi tree­ni­kerrat ja päivät – hinta mää­räytyy niiden mukaan. Huo­mathan, että paketit ovat tois­tai­seksi voi­massa olevia eli voit tulla mukaan missä vai­heessa tahansa ja mukana voit olla niin pitkään kuin itse haluat.

Oletko vuo­ro­työ­läinen tai aika­taulut muut­tuvat usein? Ei huolta, jos jokin kerta jää välistä voit tulla aina kor­vaamaan sen toi­sella ker­ralla. Voit myös halu­tessasi vaih­della oman tar­peesi mukaan pakettien välillä vaikka joka kuukausi.

Mitä saat:

 • Ohjatun moni­puo­lisen treenin 
 • Viikko-ohjelman ja ohjeis­tuksen treenaamiseen
 • Moni­puo­lisen pien­ryh­mä­ka­le­terin, joka tarjoaa sinulle valit­ta­vaksi viik­ko­ta­solla yli 10 eri­laista treeniä
 • Toi­min­nal­lisen treeniohjelman
 • Kehon­huolto-ohjeet
 • Ravin­to­neu­vontaa, vinkkejä ruokavalioon
 • Ryh­mä­läisten omat tapahtumat
 • Val­men­tajan tuen
 • Moni­puo­liset lisämateriaalit
 • Tree­nioi­keuden salille 24/7 (Normi jäsenyys)
 • Ryh­mä­lii­kun­ta­tunnit

Tree­niaikoja lisätään asiak­kaiden toi­veiden mukaan. Voiko tree­naa­minen olla hel­pompaa? Ilmoit­taudu mukaan!

Lisää tietoa Ree­ni­Ryh­mästä TÄSTÄ


Valitse sinulle sopivat treenipäivät ja montako treeniä haluat viikkoon 

Katso paketit ja aika­taulut alta
Valitse haluamasi paketti:

Treeniajat:

MINI

Treenit 1krt/​vko + sali 24/7

69 €/​kk

NORMI

Rajat­tomat kerrat

 + sali 24/7

89 €/​kk

TOTAALI

Rajat­tomat kerrat + sali 24/7 + pt-tapaa­minen 1krt/​kk

129 €/​kk

Kiinnostuitko?

Soita 000 000 0000