Tietoa valmentajasta

Milena Vaittinen

Olen Milena, 33-vuotias fysio­te­ra­peutti ja ammat­ti­val­mentaja. Olen tehnyt eri­laisia val­men­nus­töitä jo 10 vuoden ajan. Matkan var­rella olen nähnyt ja kokenut monen­moista, ja oppinut löy­tämään sen oman tyylini tehdä valmennusta.

Val­men­tajana olen hel­posti lähes­tyttävä ja rennon napakka. Saat minusta kan­nus­tavan val­men­tajan, joka puskee sinua 100% kohti tavoit­teitasi. Tule juuri sel­laisena kuin olet.

Olen urheillut suu­rimman osan elä­mästäni, mutta matkaan mahtuu myös aikoja, jolloin lii­kunnan ilo on pitänyt erikseen löytää. Elä­mässä tulee välillä tilan­teita, jolloin prio­ri­teetit muut­tuvat ja arjessa jak­sa­minen on vaikeaa. Tär­keintä kui­tenkin on se, että olet valmis yrit­tämään ja löy­tämään tien takaisin lii­kunnan ja hyvin­voinnin pariin. Jokaisen matka on uniikki ja se pitää tehdä omaan tahtiin

Olen oman tieni löytänyt ja nyt haluan auttaa sinua löytämään sinun tiesi

Löysin oman polkuni muu­taman mutkan kautta ja loin aikui­siällä urheilu-urani jenk­ki­fu­tiksen parissa, josta matkaan tarttui pari EM-kultaa naisten maa­jouk­ku­eessa. Ame­rik­ka­lainen jal­ka­pallo on nyt jäänyt taakse, mutta innok­kaasti lajia vielä seuraan sivusta.

Pai­noani olen pudot­tanut elämäni eri ajan­jak­soilla, joten tiedän miltä tuntuu tehdä töitä tavoit­teensa eteen ja mitä se vaatii. Oma­koh­tainen kokemus on ollut hyvin opet­ta­vaista – se on antanut hyvin paljon tietoa ja ymmär­rystä. Ennen kaikkea oma­koh­tainen kokemus ja sen myötä koetut tunteet aut­tavat minua myös ymmär­tämään paremmin fii­liksiä, joita painonpudottajat/​kehonmuokkaajat kokevat.

Ota rohkeasti yhteyttä/​contact information

info@​milenatraining.​fi tai laita viestiä/​soita 040 548 1935.

I can also coach in English.

Suo­ri­tukseen val­mis­tau­tu­minen, voi­ma­varat, moti­vaatio, hen­kiset paineet ja epä­on­nis­tu­misen pelko ovat aiheita, joiden kanssa olen tehnyt myös töitä, ja pys­tynkin aut­tamaan sinua tar­vit­taessa myös tällä saralla. 

Oli tavoit­teesi mikä tahansa lii­kunnan, hyvin­voinnin tai ter­veyden alu­eella, ja haluat kan­nustava val­men­tajan itsellesi, niin ota yhteyttä ja tehdään unel­mistasi totta!  Voit myös varata veloi­tuk­set­toman hen­ki­lö­koh­taisen lii­kun­ta­neu­vonnan, jossa käymme läpi tavoit­teitasi ja mistä läh­tisit liik­keelle. Kon­sul­taatio ei sido sinua mihinkään.

Nähdään! Terkuin Milena

P.S. Elämä ei ole pika­juoksua, vaan maraton. Lenk­karit jalkaan ja askel ker­rallaan pysyviin muutoksiin.

Koulutus

 • Fysio­te­ra­peutti AMK 
 • Val­men­tajan ammat­ti­tut­kinto VAT 
 • Per­sonal Trainer 
 • Urhei­lu­hieroja
 • Ravit­se­mus­tieteen perus­o­pinnot (UEF)
 • Lii­kun­na­noh­jaajan perustutkinto 
 • Eri laji­liit­tojen valmentajakoulutukset
 • Lii­kunta-alan merkonomi
 • Val­men­tajan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kinto VEAT 

Vahvuudet valmentajana

 • Kun­to­sa­li­har­joittelu
 • Toi­min­nal­linen harjoittelu
 • Tuleh­dusta hil­litsevä ruokavalio
 • Elä­män­ta­pa­muu­tokset

Vahvuudet Fysioterapeuttina

 • Neu­ro­lo­giset oireet/​sairaudet
 • Autoim­muu­ni­sai­raudet (mm. reuma, fibromyalgia)
 • Nivel­rikko, kulumat, niveloireet
 • Ergo­nomia
 • Jalan vir­hea­sennot

Kohderyhmät

 • Aloit­te­lijat
 • Pai­non­pu­dot­tajat
 • Kehon­muok­kaajat
 • Urhei­lijat

Kiinnostuitko palveluistani?

Soita 000 000 0000